กด1 อ.อภิโชค

โทร 1900 222 111
กด 1 อ.อภิโชค
ประวัติ : วิเคราะห์ตัวเลขมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 ปี ใช้หลักจากสถิติ สูตรที่คิดค้นขึ้นเองและ สูตรทั่วไป สูตรร้อยมาลัย สูตรเดินดี หลายสูตรมาชนกัน แล้วตรงกันมักจะไม่พลาดงวดนั้น หลังจากนั้นตรวจสอบสูตรอย่างละเอียด จะทำให้มีความแม่นยำสูง

สถิติ กด3 อ.อภิโชค ประจำปี 2561

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
17 มกราคม 2561
1 กุมภาพันธ์ 2561
16 กุมภาพัน 2561
2 มีนาคม 2561  759415-29  ตัวกลัับ 92
16 มีนาคม 2561
1 เมษายน 2561
16 เมษายน 2561  739229-60  ตัวกลับ 06
2 พฤษภาคม 2561  248038-85  ตรงๆ 38 เด่น 38
16 พฤษภาคม 2561
1 มิถุนายน 2561  98811795  ตัวกลับ 71  เด่น 5
16 มิถุนายน 2561
1 กรกฎาคม 2561  96362383  เด่น 3  ตัวกลับ 38
16 กรกฎาคม 2561  59632427  เด่น 2 ตรงๆ 27
1 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
1 กันยายน 2561  73451026  ถูกตัวกลับ 62
16 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561
16 ตุลาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
1 ธันวาคม 2561
16 ธันวาคม 2561
30 ธันวาคม 2561

สถิติ กด1 อ.อภิโชค ประจำปี 2560

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
17 มกราคม 2560
1 กุมภาพันธ์ 2560
16 กุมภาพัน 2560
1 มีนาคม 2560 978453-78  เด่น 5 ตรงๆ 53
16 มีนาคม 2560
1 เมษายน 2560
16 เมษายน 2560 816729-40 เด่น 4 ตัวกลับ 04 
2 พฤษภาคม 2560 008656-35 เด่น 6  เด่น 3 ฟันธง 53
16 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2560  053630-61  เด่น 6 เด่น 6 ตัวกลับ 16 
16 มิถุนายน 2560 943142-47  ตรงๆ 47 
1 กรกฎาคม 2560
16 กรกฎาคม 2560  820327-87 เด่น 7 ตัวกลับ 72  เด่น 7 และ 8
1 สิงหาคม 2560  756519-36 สามตัวกลับ 951 
16 สิงหาคม 2560 715431-37  เด่น 1-4 ตัวกลับ 13
1 กันยายน 2560
16 กันยายน 2560 17014371   ถูกตรงๆ 71
1 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560 413494-86  เด่น 4 ตรงๆ 94 
1 พฤศจิกายน 2560  533726-85  เด่น 7 58 ตัวกลับ
16 พฤศจิกายน 2560
1 ธันวาคม 2560  451005-33  เด่น 5 ตัวกลับ 50  เด่น 3
16 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560  911234-98  ตัวกลับ 43 เด่น 4  เด่น 9

สถิติ กด1 อ.อภิโชค ประจำปี 2559

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
17 มกราคม 2559
1 กุมภาพันธ์ 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
1 มีนาคม 2559 43968606 ตัวกลับ 60
16 มีนาคม 2559  13491832 เด่น 8 ตรงๆ 18  เด่น
1 เมษายน 2559  066720-92 ฟันธง ตรงๆ 92 
16 เมษายน 2559
2 พฤษภาคม 2559 39945902  เด่น 2 ตรงๆ 02
16 พฤษภาคม 2559
1 มิถุนายน 2559
16 มิถุนายน 2559 073816-79  เด่น 9 ตรงๆ 79
1 กรกฎาคม 2559
16 กรกฎาคม 2559 449764-55 เด่น 4 ตัวกลับ 46
1 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559
1 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
1 ตุลาคม 2559
16 ตุลาคม 2559
1 พฤศจิกายน 2559  785438-86 สามตัวกลับ 384   ตัวกลับ 68
16 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม 2559
30 ธันวาคม 2559

สถิติ กด1 อ.อภิโชค ประจำปี 2558

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2558
1 กุมภาพันธ์ 2558  15553779 ถูกตัวกลับ 97 
16 กุมภาพันธ์ 2558  00186490  เด่น 8 สามตัว 684
1 มีนาคม 2558
16 มีนาคม 2558
1 เมษายน 2558
16 เมษายน 2558
2 พฤษภาคม 2558
16 พฤษภาคม 2558
2 มิถุนายน 2558  38888165  เด่น 6 ตรงๆ 65
16 มิถุนายน 2558  64474205 เด่น 0 ตัวกลับ 50
1 กรกฎาคม 2558
16 กรกฎาคม 2558  12150749  เด่น 5 เด่น 9 ตัวกลับ 94 
1 สิงหาคม 2558
16 สิงหาคม 2558 03336340  เด่น 3-6 เด่น 4 ตรงๆ 40 
1 กันยายน 2558
16 กันยายน 2558 74314806  เด่น8 ตัวกลับ 84  สามตัวกลับ 481 เด่น
1 ตุลาคม 2558
16 ตุลาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558 36121145  เด่น 1 ตรงๆ 11 เด่น
16 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558 91535078  เด่น 3  ตรงๆ 78
16 ธันวาคม 2558
30 ธันวาคม 2558 00821702   เด่น 2 ตรงๆ 02

สถิติ กด1 อ.อภิโชค ประจำปี 2557

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2557 30690252 เด่น 2 ถูกตรงๆ 52
1 กุมภาพันธ์ 2557  18014995 เด่น 4 ถูกตรงๆ 49 
16 กุมภาพันธ์ 2557
1 มีนาคม 2557
16 มีนาคม 2557  53140479 ถูกตรงๆ 79 
1 เมษายน 2557 02886695  ถูกตรงๆ 95 
16 เมษายน 2557  25340626  ถูกตรงๆ 06  ถูกสามตัวตรง 406
2 พฤษภาคม 2557
16 พฤษภาคม 2557
1 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน 2557 67392095  ตัวกลับ 59
1 กรกฎาคม 2557
16 กรกฎาคม 2557 46872845 เด่น7-8 ตัวกลับ 82  ตรงๆ 45
1 สิงหาคม 2557
16 สิงหาคม 2557
1 กันยายน 2557
16 กันยายน 2557
1 ตุลาคม 2557
16 ตุลาคม 2557 65640994  เด่น9 – 49ตัวกลับ
1 พฤศจิกายน 2557 20660844 เด่น0 ตัวกลับ80 
16 พฤศจิกายน 2557 47980425 เด่น0 ตัวกลับ 048  ตรงๆ 25
1 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
30 ธันวาคม 2557

สถิติ กด1 อ.อภิโชค ประจำปี 2556

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2556 82098108 8 80
1 กุมภาพันธ์ 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556 36825709  เด่น 2 ตัวกลับ 75
1 มีนาคม 2556
16 มีนาคม 2556 96843352  เด่น 5 ตรงๆ 52 
1 เมษายน 2556  57168853 เด่น 3 ตัวกลับ 35 
16 เมษายน 2556
2 พฤษภาคม 2556  60345807 ตัวกลับ 70
16 พฤษภาคม 2556 68712556  ตรงๆ 25  ตรงๆ 56
1 มิถุนายน 2556
16 มิถุนายน 2556
1 กรกฎาคม 2556 64690551  ตัวกลับ 50  ตรงๆ 51
16 กรกฎาคม 2556
1 สิงหาคม 2556
16 สิงหาคม 2556 32132720  ตรงๆ 20
1 กันยายน 2556
16 กันยายน 2556 56268463 เด่น 4 ตัวกลับ 48 
1 ตุลาคม 2556  64788214 ถูกตัวกลับ 28 
16 ตุลาคม 2556  96328960  ถูกตัวกลับ 06
1 พฤศจิกายน 2556 73980447 ถูก 04 ตรงๆ
16 พฤศจิกายน 2556 80692528   ถูกตัวกลับ 52
1 ธันวาคม 2556  16879527   ฟันธงถูกตัวกลับ 72
16 ธันวาคม 2556 34176779  ถูกตัวกลับ 76
30 ธันวาคม 2556

สถิติย้อนหลังปีก่อนๆ